neonatoloji

Neonatoloji bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünün yenidoğan ve prematüre bebek gibi doğum sonrası tüm riskli bebeklerle ilgilenen yan dalıdır.

Neonatoloji Bölümümüzde yaşamın ilk ayı içinde hasta yenidoğan ve prematüre bebeklerin tanı, tedavi ve izlemi yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yatırılarak yapılmaktadır. Prematürite, immatürite, çoğul gebelikler, anne karnında gelişmesi geri kalmış bebekler, yenidoğan sarılığı, yenidoğanın enfeksiyon hastalıkları ve cerrahi işlem yapılmış ve izlenmesi gerekli bebeklere ait olan sorunlar en sık izlenen hastalıklardır. Hastanemizin yenidoğan yoğun bakım servisinde 37 küvöz bulunmaktadır.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yenidoğan hastalıklarının tanı ve tedavisinde ilaç tedavileri yanında birçok girişimsel işlemler ve tedaviler de yapılmaktadır. Bunların en önemlileri yenidoğan sarılığının tedavisinde yapılan fototerapi ve kan değişimi, solunum hastalıklarında mekanik solunum cihazlarının kullanılması, prematüre bebeklerin beyin ultrasonografilerinin ve kalp hastalığı olan yenidoğanların ekokardiyografilerinin “hasta başında” yapılması olarak sayılabilir. Ayrıca hastalarımızın röntgen grafileri de hasta başında çekilmektedir.

Solunum desteği tedavileri (oksijen desteği, temel ve ileri mekanik ventilasyon), fototerapi, kan değişimi, total vücut soğutma, inhale nitrik oksit tedavisi gibi yenidoğan yoğun bakımının gerektirdiği tüm tedaviler ve her türlü kardiyorespiratuvar monitörizasyon, ultrasonografi, ekokardiyografi, EEG izlemi oftalmolojik ve odyolojik izlem, fizik tedavi ve rehabilitasyon izlemi, nörolojik izlem yapılmaktadır. Bunun dışında preoperatif ve postoperatif dönemdeki tüm yenidoğanların izlemi de yapılabilir.

Bu tedavilerin uygulanmasını sağlayan başlıca tıbbi destek cihazlarımız konvansiyonel ve gelişmiş mekanik ventilatörler, fototerapi cihazları (LED teknolojili), total vücut soğutma cihazı, inhale nitrik oksit cihazı, serebral fonksiyon monitörü, küvözler, açık yataklar, transport küvözleri, non-invazif ve invazif monitörler olarak sayılabilir.

Neonatoloji Hekimlerimiz